Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlog
Osnovni elementi prevodilačkih alata Ukoliko se opredelite za prevođenje pomoću računara (CAT alata), trebalo bi da znate da je svaki program različit i namenjen više za jedan tip prevoda ili prevodilaca, ali svi imaju i neke zajedničke osobine, tj. elemente, na osnovu kojih možete odabrati najbolji program za Vas i potrebe Vaših klijenata. Prvi element je projekat. U okviru jednog projekta može se raditi više prevoda za jednog klijenta ili…
Koji alati za prevođenje postoje? U današnje vreme, kada je globalizacija sveprisutna svuda, pa i u komunikaciji, česta je potreba za prevođenjem sa jednog na neki drugi svetski jezik. Zbog porasta potražnje za prevodilačkim uslugama, nametalo se i pitanje olakšica u ovom poslu, pa su stvoreni brojni programi - prevodilački alati, koji služe za automatsko ili poluautomatsko prevođenje. Ovi alati olakšavaju prevođenje, a zajednički naziv za ovakve mnogobrojne programe jeste…
Šta su prevodilački alati? Sa tehnološkom revolucijom pojedina zanimanja su se menjala, a neka su potpuno i nestala. Tako nisu pošteđeni ni prevodioci. Međutim, iako postoje programi za mašinsko prevođenje, postoje i mnoge bitne razlike između potpunog korišćenja mašine, tj. kompjutera za prevođenje, povremenog korišćenja prevodilačkih alata i isključivog rada prevodilaca. S obzirom na to da je rad mašine jednostavan, prevodilac upotrebom alata za prevođenje može sebi da olakša posao,…
Prevodilačka stranica Prevodilačka strana podrazumeva mernu jedinicu za određivanje krajnje cene određene prevodilačke usluge kada je u pitanju pismeno prevođenje. Pre nego što su se pojavili kompjuteri i programi kao što su Word, Excel, Notepad, PowerPoint i drugi, tekst se kucao na pisaćoj mašini i to je bila standardna prevodilačka strana, koja je podrazumevala oko 200 reči ili oko 1.200 znakova, za latinično pismo. Međutim, danas jedna prevodilačka stranica ima…
Zašto je i kada neophodna overa sudskih tumača? Da bi dokumenti koje su izdali državni organi, bilo da su u pitanju organi Republike Srbije ili neke druge zemlje, bili i zvanični dokumenti – neophodno je da budu prevedeni i overeni od strane sudskih tumača za dati jezik. U te dokumente spadaju: svedočanstva, diplome, sertifikati, službeni dokumenti, tenderi, poslovna pisma, ugovori, uverenja, rešenja, izvodi iz različitih registara, lični dokumenti, lekarski i…
Lektura i korektura tekstova Prevodilačka agencija ABC prevodi, osim što vrši prevođenje sa srpskog jezika na druge svetske jezike, kao i prevođenje na srpski jezik sa preko 25 svetskih jezika, obavlja i usluge lekture i korekture prevedenih tekstova. Lektura prevedenih dokumenata podrazumeva kontrolu prevoda i korigovanje svih grešaka u tekstu - gramatičkih, pravopisnih i stilskih, kako bi se pospešila čitljivost i logičnost prevedenog teksta. Stilske greške obično se odnose na upotrebu…
Pismeno prevođenje stručnih tekstova Kada se pominje stručno prevođenje, misli se na prevođenje stručnih tekstova sa jednog jezika na drugi i tada je prekopotrebno da prevodilac dobro poznaje materiju, stručnu terminologiju i tematiku teksta za koji treba da se obezbede prevodi. Ovakva vrsta prevođenja obično je u vezi sa medicinskim, pravnim, mašinskim, građevinskim, ekonomskim, naučnim i drugim stručnim tekstovima. Takođe, može, ali i ne mora, podrazumevati overu sudskih tumača, u…
Kako najbrže obezbediti pismeni prevod tekstova? Prevođenje tekstova sa jednog jezika na neki drugi naziva se pismeno prevođenje, a po potrebi različitih klijenata, ono može biti sa overom sudskih tumača ili bez nje. Za pismeno prevođenje karakteristično je i prevođenje kako stručnih, tako i običnih tekstova, te svaki prevod zahteva individualan pristup i strategiju. Ova vrsta prevođenja uglavnom se odnosi na prevođenje novinarskih i književnih dela, pravne dokumentacije, kataloga i…
S druge strane, simultano prevođenje se obavlja istovremeno sa izlaganjem govornika, tj. uz malo kašnjenje u izlaganju, jer ovaj vid prevođenja ne podrazumeva pravljenje pauze u govoru niti u interpretaciji. Radi preciznosti i kvaliteta simultanog prevođenja neophodno je da prevodilac bude u posebnoj kabini, sa mikrofonom i slušalicama koji mu obezbeđuju jasnoću u govoru i prevođenju, i uglavnom ovo obavljaju dva prevodioca istovremeno, jer je neophodna maksimalna pažnja i koncentracija.…
Šta je usmeno prevođenje? Usmeno prevođenje je znatno drugačije od pismenog, prvenstveno iz razloga što nije potrebno prevoditi svaku reč, već je neophodno jasno i precizno preneti suštinu izlaganja jednog govornika sagovorniku na drugom jeziku, tj. interpretirati reči. Veoma je bitno napraviti razliku između dve vrste usmenog prevođenja, odnosno konsekutivnog i simultanog prevođenja. Konsekutivno prevođenje podrazumeva prevođenje određenog govora nakon nekoliko minuta izlaganja jednog sagovornika drugom, dok onaj prvi prestaje…
Šta sve podrazumeva pismeno prevođenje? Pismeno prevođenje je usluga prevodilačkih agencija koja podrazumeva prevode stručnih ili običnih tekstova i dokumenata, a koji mogu dodatno biti overeni pečatom sudskih prevodilaca, tj. sudskih tumača, kao i Haškim apostilom, ukoliko to zahteva određena zemlja za pojedine dokumente. Da bi sudski tumači mogli prevode overiti svojim pečatom i potpisom, čime garantuju za verodostojnost prevedenih tekstova ili dokumenata, neophodno je da imaju licencu Ministarstva pravde…
Zašto baš ABC prevodi? Zato što naš tim čini više od 50 sudskih tumača i prevodilaca  koji su stručnjaci za različite oblasti, preko 30 profesora, kao i izvornih govornika različitih stranih jezika, lingvisti i lektori. S obzirom da na kvalitet prevoda najviše utiče prevodilac, odabir tima prevodilačke agencije je najznačajniji deo posla. Svakog meseca obezbeđujemo akcije na određeno prevođenje, a ovog meseca je to: 10% popusta na prvi prevod i…
Čemu služi i kada se stavlja haški apostil? Sve države potpisnice Haške konvencije od 5.10.1961. godine oslobodile su se potrebe pojedinačne legalizacije javnih isprava koje su u upotrebi u međunarodnom pravnom prometu. Nekada SFRJ, a sada Republika Srbija nastavila je sa članstvom i time potvrdila ovaj sporazum. Pored naše države ima još 112 potpisnica, među kojima su Albanija, Kina, Belgija, Finska, Norveška, Švedska, Velika Britanija, Rumunija, Bugarska, Češka, Poljska, Slovačka,…
Zanimljivo o arapskom jeziku Arapski jezik i pismo postoje od VI veka, a uglavnom se vezuju za islamsku versku zajednicu, jer je ovim jezikom napisana i njihova sveta knjiga – Kuran. Ono što je latinski jezik bio za Evropljane, to je arapski jezik za islamsku populaciju, nauku, trgovinu, filozofiju... Od svih semitskih jezika, čijoj porodici pripada, arapski je najzastupljeniji. Kao takav, izvršio je uticaj na mnoge druge svetske jezike, u…
Strana 1 od 7

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).