Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlog
Sudski tumač za holandski jezik Zavisno od vrste i namene tekstova za prevođenje, pojedini prevodi sa holandsog jezika moraju da sadrže i overu sudskih prevodilaca za holandski jezik. To su obično dokumenti koji su izdati od strane domaćih ili inostranih državnih organa, a overa sudskih prevodilaca za holandski jezik je neophodna da bi taj dokument bio zvanično priznat u bilo kojoj državi. Sudski tumač za holandski jezik, ako ovim jezikom…
Sudski tumač za ruski jezik Sudski tumač odnosno sudski prevodilac za ruski jezik je osoba koja poseduje dozvolu određenog nadležnog organa za obavljanje posla stalnih sudskih tumača za ruski jezik, a u Republici Srbiji taj organ je Ministarstvo pravde. Stalni sudski prevodilac za ruski jezik mora da zadovolji sve uslove, tj. mora da prođe različite usmene i pismene provere znanja prvenstveno znanje ruskog jezika. Zatim, ovlašćeni sudski tumač za ruski…
Sudski tumač za poljski jezik   Sudski tumači za poljski jezik neophodni su u vreme kada je saradnja između Srbije i Poljske dobra i ojačana određenim sporazumima dve države. Da bi sporazumi koje međusobno dogovaraju državnici i preduzeća ovih zemalja bili pravno priznati, osim svih ostalih zakonskih regulative, potrebno je da sadrže overenu od strane sudskih prevodilaca za poljski jezik. S’obzirom na različitost u jezicima, usmeni i pismeni dogovori u…
Sudski tumač za kineski jezik   S’obzirom da je kineski jezik po sebi složeniji od svih drugih jezika, jer sadrži ogroman broj karaktera, a svaki od posebnih dijalekata kineskog jezika ih može tumačiti na različite načine, veoma je teško naći adekvatne osobe za prevođenje sa kineskog jezika. Najveći broj prevodilaca za kineski jezik, kao i sudski tumači za kineski jezik služe se mandarinskim dijalektom kada su u pitanju prevodi sa…
Sudski tumač za mađarski jezik Sudski tumači za mađarski jezik odnosno sudski prevodioci za mađarski jezik obavljaju prevođenje sa srpskog na mađarski, kao i prevođenje sa mađarskog jezika na srpski ili bilo koji drugi strani jezik po pozivu sudskih organa ili bilo kog drugog klijenta koji ima potrebu da se za njegove usmene ili pismene tekstove obave prevodi sa mađarskog ili na mađarski jezik. Postoje mnogi prevodioci za mađarski jezik,…
Sudski tumač za albanski jezik Osobe koje se bave prevođenjem i sudskim tumačenjem moraju biti visoko kvalifikovane za obavljanje ovakvog posla. Prevodioci, a sudski tumači pogotovo moraju posedovati odgovarajuću diplomu filološkog fakulteta za jezik za koji su se specijalizovali, kao i važeću licencu kojom dokazuju da poseduju neophodne kvalitete za prevođenje i obavljanje posla sudskih prevodilaca određenog jezika. To je iz razloga što sudski prevodi zahtevaju visoko poznavanje i razumevanje jezika,…
Sudski tumač za hrvatski jezik Sudski tumač za hrvatski jezik vrši prevođenje sa hrvatskog jezika i sudsko tumačenje za potrebe fizičkih ili pravnih lica, a po potrebi se odaziva i za zahtev sudskih organa. Sudski tumač, tj. sudski prevodilac za hrvatski jezik je osoba koja je ovlašćena od strane nadležnog državnog organa, u Republici Srbiji taj organ je Ministarstvo pravde, da svojim pečatom i potpisom garantuje da su određeni tekstovi…
Sudski tumač za češki jezik Da bi određeni dokument imao pravnu snagu i bio priznat od strane sudskih organa, potrebno je da taj dokument sadrži pečat, potpis i klauzulu sudskih tumača. Ukoliko je dokument pisan jezikom koji nije matični u određenoj zemlji, potrebno je da osim ovih podataka sudskih tumača sadrži i overenu kopiju odnosno overen prevod od strane izvornih govornika tog jezika. Sudski tumač odnosno sudski prevodilac za češki…
Sudski tumač za slovački jezik Prevođenje ponekad, osim same usluge prevoda određenog teksta ili dokumenta, može da zahteva i postojanje pečata i overu sudskih tumača. To je uglavnom u slučaju prevođenja određenih zvaničnih dokumenata, izdatih od strane državnih i drugih javnih službi i organa, kada je potrebno da prevedeni dokument bude u potpunosti istovetan originalu. Sudski tumač postoji iz tog razloga da jamči za verodostojnost dokumenta koji je preveden sa…
Sudski tumač za bugarski jezik Sudski prevodilac za bugarski jezik, odnosno sudski tumač za bugarski jezik je osoba specijalizovana za sudsko tumačenje i prevođenje sa bugarskog jezika, a osim toga i ovlašćena od strane državne ustanove da overava dokumenta kojima je potreban pečat i potpis sudskih prevodilaca za bugarski jezik. Sudski tumač za bugarski jezik mora da zadovolji različite pismene i usmene provere da bi postao zvanični prevodilac, tj.sudski prevodilac…
Sudski tumač za slovenački jezik   Prevodi sa slovenačkog jezika sa overom sudskih tumača za slovenački jezik predstavljaju glavni proizvod prevodilačke agencije koja u sklopu svojih usluga može da ponudi i prevođenje sa slovenačkog jezika bez overe sudskih tumača. Da bi neko postao sudski tumač za slovenački jezik, mora biti izvorni govornik ili vrsni poznavalac slovenačkog jezika za određenu oblast za koju može biti angažovan prilikom prevođenja sa slovenačkog ili…
Sudski tumač za makedonski jezik Makedonija kao zemlja bivše SFR Jugoslavije je država sa kojom Srbija i danas neguje posebne prijateljske odnose, a makedonski jezik je građanima Srbije poznat i većim delom razumljiv u običnom govoru. Međutim, kada je u pitanju stručna literatura ili zvanični dokumenti, potrebno je da tekst u potpunosti bude jasan, a prevodi bez nedoumica ili dvosmislenosti, kako bi određeni tekst bio protumačen na pravi način. Iz tog…
Sudski tumač za španski jezik Sudski tumač za španski jezik, odnosno sudski prevodilac za španski jezik je osoba ovlašćena za prevođenje sa španskog jezika ili na španski jezik i overavanje dokumenata kojima je potreban pečat i potpis ovlašćenog sudskog tumača za španski jezik, čime se garantuje da je overen prevod teksta veran originalnom dokumentu. Nisu svi prevodioci za španski jezik ovlašćeni od strane Ministarstva pravde da budu i sudski prevodioci…
Sudski tumač za francuski jezik Sudski prevodilac ili sudski tumač za francuski jezik je osoba visoko kvalifikovana za prevođenje sa francuskog ili na francuski jezik, kao i tumačenje dokumenata koji su na francuskom jeziku, uz sudsku dozvolu za overavanje istih sopstvenim pečatom. Osim što sudski tumač za francuski jezik prevodi sa fransuckog jezika različite vrste dokumenata, on je takođe usko specijalizovan za određenu oblast za prevođenje sa francuskog jezika, prevođenje…
Strana 6 od 8

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).