Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Blog

Vi ste ovde: PočetnaBlogPrikazivanje članaka po tagu prevodioci za makedonski jezik

Neobična Makedonija

Neobična Makedonija

Glavni grad Makedonije, Skoplje, u nekoliko navrata bio je uništen usled velikih zemljotresa. Čak je pretrpeo i požar koji je u XVIII veku naredio austrougarski general Pikolomini, kada su od grada ostale samo kamene građevine, od kojih je poznatija tvrđava Kale. Pre nekoliko godina grad je dobio spomenik posvećen Aleksandru Makedonskom - ,,Ratnik na konju”, na Trgu Makedonija. Ovaj spomenik je najviši na svetu koji je podignut u čast ovog kralja. Aleksandar III Makedonski ili Aleksandar Veliki prvi je vladar čije se carstvo protezalo na nekoliko kontinenata, a između ostalih teritorija obuhvatalo je Grčku, Persijsko carstvo, Indiju i Egipat.

Danas je Makedonija jedna od najmanjih država u Evropi. Ovo je zemlja sa mnoštvom planina čiji vrhovi prelaze 2000 m nadmorske visine. Planina Korab i njen vrh koji se nalazi na 2.753 m najviši su u ovoj državi. U Makedoniji se nalazi i čuveno Ohridsko jezero, koje postoji već oko 4 miliona godina i predstavlja jedno od najstarijih jezera na svetu, a sa svojih 288 m dubine i jedno od najdubljih jezera Evrope. Nazivaju ga još i ,,makedonsko slatkovodno more” i ,,muzej živih fosila”. Ohridsko jezero se nalazi na UNESCO-voj listi Svetske baštine, a na njegovom području nalazi se oko 200 endemskih vrsta. U centru grada Ohrid nalazi se najstarije makedonsko drvo platana (Platanus Orientalis), poznato kao ,,Činarot”, a veruje se da ga je posadio Sveti Kliment Ohridski. Pod zaštitom UNESCO-a su i nacionalni parkovi Pelister, Mavrovo i Galičica.

Samo u Makedoniji može se videti vilinski račić (Chirocephalus pelagonicus), koji je endemska i ugrožena vrsta. Živi na lokalitetu Lokvi, koje predstavlja ostatak Pelagonijskog blata.
U Makedoniji je sačuvan Skopski akvadukt (jedan od tri veštačka kanala na području bivše Jugoslavije) koji je i arheološko nalazište, ali je od njega ostalo tek 55 lukova ukupne dužine oko 400 m. Ovaj kanal sagrađen od kamena i cigle bio je u upotrebi sve do XVIII veka.

Cela Makedonija bogata je kulturno-istorijskim znamenitostima. Neke od poznatijih su drevni makedonski grad Heraclea Lyncestis, drevni opservatorijum megalita Kokino, kamene lutke Kuklice, rimske toplice, crkve i manastiri… Ova zemlja je poznata i po Tikveš vinogradima, na kojima se već više od 120 godina gaji grožđe i proizvodi vino.
Makedonski jezik ima sličnosti sa srpskim, a s obzirom da smo nekada bili u istoj državi – ne treba da čudi ni sličnost naših naroda i kulture. Iako se relativno dobro sporazumevamo sa Makedoncima, za neku zvaničnu priliku potrebno je da jezičko znanje bude perfektno.
 
Prevodilačka agencija ABC prevodi nudi Vam mogućnost angažovanja prevodilaca za makedonski jezik, u slučaju potrebe za usmenim prevođenjem. Osim toga, naši prevodioci za makedonski jezik vrše i stručno pismeno prevođenje tekstova, a u prilici smo da Vam izađemo u susret i u slučaju hitnih prevoda. Prevodi sa makedonskog jezika koji bi trebalo da imaju pečat i potpis prevodioca, moraju biti overeni od strane sudskih tumača za makedonski jezik. Agencija ABC prevodi za Vas vrši kako prevođenje sa srpskog na makedonski jezik, tako i prevođenje sa makedonskog jezika na bilo koji drugi jezik iz naše ponude.

Dobro došli!

Zanimljivo o makedonskom jeziku

Zanimljivo o makedonskom jeziku

Republika Makedonija je jedna od najmanjih država u Evropi. Jedan od prvih dokumenata koji je ukazivao na postojanje makedonskog jezika i koji je overio javni notar jeste onaj iz 1923. godine između stanovnika makedonskog sela Platani i Grčke, gde se spominje da ti seljani ne govore drugim jezikom do makedonskim i da je prevodilac za makedonski jezik morao biti njihov predstavnik. Međutim, književnost i književni makedonski jezik počinju da se razvijaju nakon osnivanja Lesnovske i Ohridske književne škole još u IX veku, a činio ga je skup jezičkih i pravopisnih pravila koja su se nadovezivala na dela Ćirila i Metodija. Oni su kodifikovali staroslovenski jezik i započeli opismenjavanje i pokrštavanje ljudi, krenuvši sa severa Grčke, što je današnja Makedonija. Uzevši u obzir tu činjenicu, jasno je da je makedonski u najvećoj meri zadržao pravila i reči staroslovenskog jezika.

Nastao takođe od praslovenskog jezika, makedonski je vrlo sličan drugim slovenskim jezicima, a ponajviše bugarskom, sa kojim deli gramatička obeležja koja ne postoje u ostalim slovenskim jezicima. U pitanju su sledeća obeležja: određeni član koji stoji kao sufiks, na primer -та, -то, -от (bilo koja knjiga – „книга“/„книгата“ – određena knjiga), takođe može stajati i uz pridev („со вашето дете“ – „sa vašim detetom“); nepostojanje promene reči po padežima (deklinacije) osim u nekim slučajevima vokativa („земјо моја“), ali postoji analitička deklinacija (prepozicija), koja pokazuje gramatički odnos rečeničnih delova; akcenat je uvek na trećem slogu gledano od kraja reči – trosložni akcenat; postoji dvostruki objekat („јас го сакам него“ – „ja volim njega“); glagoli „imati“ i „nemati“ mogu biti i pomoćni („имам виденo“ – „video sam“), a postoje i neobične rečenične konstrukcije sa pomoćnim glagolom „biti“.

Makedonsko pismo je ćirilično, sastoji se od 31 slova - 26 suglasnika i pet samoglasnika. Slovo „r“ („Р“) ponekad može biti samoglasnik i tada se izgovara blaže, a interesantno je to da se, ukoliko tim slovom počinje reč ili se ispred njega nalazi samoglasnik, stavlja znak „'“, pa bi bilo „'P…“ i „P'…“. Za učenje jezika, čitanje i razumevanje, makedonski je jedan od lakših jezika, jer se svako slovo izgovara kao jedan glas i sve se čita kao što je napisano. Međutim, ukoliko je neophodno izvršiti stručno prevođenje sa makedonskog jezika, laik to ne bi mogao jednostavno i precizno uraditi.

Zato postoje prevodioci za makedonski jezik, koji će pouzdano i lako izvršiti prevođenje sa srpskog na makedonski jezik i obrnuto, kao i prevođenje sa makedonskog jezika na bilo koji drugi strani jezik. Takođe, tu su i sudski tumači za makedonski jezik koji će prevedenom dokumentu obezbediti pravnu i zakonsku validnost stavljanjem svog pečata i potpisa na prevedeni tekst. Prevodi sa makedonskog jezika i na makedonski jezik su neke od usluga prevodilačke agencije ABC prevodi.

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć u vezi sa prevođenjem sa makedonskog jezika ili na makedonski, naš sudski tumač i prevodilac za makedonski jezik će Vam obezbediti verodostojno i najadekvatnije prevođenje. Vršimo i usluge lekture, korekture i overe već prevedenih tekstova, a za bilo koje dodatno pitanje ili ponudu - možete nam se obratiti lično, telefonom ili putem imejla.

Sudski tumač za makedonski jezik

Sudski tumač za makedonski jezik

Makedonija kao zemlja bivše SFR Jugoslavije je država sa kojom Srbija i danas neguje posebne prijateljske odnose, a makedonski jezik je građanima Srbije poznat i većim delom razumljiv u običnom govoru. Međutim, kada je u pitanju stručna literatura ili zvanični dokumenti, potrebno je da tekst u potpunosti bude jasan, a prevodi bez nedoumica ili dvosmislenosti, kako bi određeni tekst bio protumačen na pravi način. Iz tog razloga je osim dobrog poznavanja naroda, kulture, jezika i jezičkih termina potrebno da prevodilac za makedonski jezik bude stručan za datu oblast prevođenja.

Posebno prevodi koji zahtevaju overu sudskih prevodilaca moraju biti u potpunosti razumljivi, a sudski tumač za makedonski jezik svojom overom prevedenog teksta garantuje da su prevodi sa makedonskog jezika u potpunosti verni izvornom dokumentu. Dokumenti odnosno prevodi sa makedonskog jezika koji zahtevaju overu sudskih prevodilaca za makedonski jezik su uglavnom dokumenti izdati od strane državnih institucija, poput različitih uverenja, sertifikata, izveštaja, rešenja i slično.

Sudski prevodioci za makedonski jezik u prevodima različitih dokumenata koriste se stručnom terminologijom iz određene oblasti za koju je potrebno prevođenje sa makedonskog ili na makedonski jezik. Osim stručnosti i profesionalnosti u prevođenju, sudski tumač za makedonski jezik mora da ispuni određene zahteve Ministarstva pravde, kako bi postao stalni sudski prevodilac za makedonski jezik određene oblasti.

Za prevođenje sa makedonskog jezika i sudsko tumačenje stručnih dokumenta, prevodilac odnosno sudski tumač za makedonski jezik mora biti ekspert u oblasti za koju je neophodan njegov prevod ili overa. Ne može jedan prevodilac ili ovlašćeni sudski prevodilac za makedonski jezik da bude angažovan za sve oblasti, već on mora biti usko specijalizovan npr. za oblast prava, medicine, nauke, tehnike, marketinga i slično, kako bi prevedeni tekst bio najkvalitetniji i veran originalu.

Prevodilačka agencija ABC prevodi se trudi da zadovolji sve potrebe klijenata za prevodilačkim uslugama. Bilo da su to usmeni ili pismeni prevodi, sa ili bez overe sudskih tumača, naša agencija ima stručan kadar za skoro sve svetske jezike. Kvalitet naših prevoda garantuju i sertifikati ISO 9001:2008 i EN 15038:2006 izdati od strane međunarodne verifikacione kuće Bureau Veritas. U svom timu imamo zaposlene izvorne govornike makedonskog jezika, te pružamo najkvalitetnije prevođenje sa makedonskog jezika na srpski i obrnuto, prevođenje sa makedonskog na druge strane jezike i prevode sa bilo kog na makedonski jezik.

Takođe, bogato iskustvo i stručnost naših sudskih tumača za makedonski jezik obezbeđuju garanciju kvaliteta i originalnost svih prevoda sudskih prevodioca za makedonski jezik. Overavamo već prevedene tekstove pečatom sudskih tumača za makedonski jezik, a pružamo i usluge lekture i korekture tekstova prevedenih sa makedonskog ili pisanih makedonskim jezikom. Usluga lekture i korekture podrazumeva proveravanje gramatike I pravopisa, kao i stilsku obradu teksta, proveru verodostojnosti originalnog i prevedenog dokumenta, interpunkcijskih znakova i ostalih mogućih grešaka prilikom prevođenja sa makedonskog jezika. Naš prevodilački tim moguće je angažovati i za hitne prevode sa makedonskog ili na makedonski jezik, a sudski tumači za makedonski jezik izlaze na teren ukoliko klijent ima potrebu za ovakvim vidom angažovanja, odnosno usmenim ili pismenim prevodima sudskih prevodilaca za makedonski jezik. Prevodilačka agencija ABC prevodi je Vama na usluzi!

Kontakt

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).