Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Haški Apostil

Vi ste ovde: PočetnaSavetiHaški Apostil

Haški Apostil

Haški Apostil je pečat koji je uveden 5. oktobra 1961. godine Haškom konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih dokumentata. Stoga, umesto da se za svaki strani dokument sprovodi postupak legalizacije, kao što je to bilo ranije, sada je dovoljno da se u zemlji u kojoj je dokument izdat overi pečatom koji se zove Apostil.

Apostille potvrdu izdaju organi države koji su izdali ispravu i izdaje se na zahtev svakog imaoca isprave. Države potpisnice slobodno određuju odgovarajući organ vlasti nadležan za izdavanje potvrde Apostille.

Primenjuje se na isprave koje izdaju organi ili službenici državnog pravosuđa, javnog tužilaštva, sudskih pisarnica i sudski izvršitelji, na administrativne isprave, isprave koje je izdao ili overio javni beležnik, službene navode o upisima u javne knjige i na službene overe potpisa na privatnim ispravama.

Ne primenjuje se na isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici i na isprave koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao.

Potvrda Apostille treba da bude sačinjena u skladu sa propisanim obrascem, stavljena na samu ispravu ili njen dodatak, može da bude sastavljena na službenom jeziku vlasti koja je izdaje, ali naslov: „Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)“ mora da glasi na francuskom jeziku, da bi je organi država ugovornica prepoznali i prihvatili.

U Srbiji ovaj pečat stavlja sud, dok u drugim državama to mogu biti i drugi državni organi. U Beogradu se Haški apostil overava u sudu u ulici Nikole Tesle 42a, nekadašnjoj zgradi Aeroinženjeringa za dokumenta koja su izdata u Beogradu. Dokumenta koja su izdata u drugim gradovima overavaju se u sudovima u tim gradovima.

Važno!

U slučaju da niste sigurni da li dokument treba da sadrži Haški apostil, da li taj Haški apostil treba prevesti ili ne, kao i u vezi sa ostalim nedoumicama, potrebno je pozvati međunarodnu pravnu pomoć koja se nalazi u Sudu u ulici Nikole Tesle 42a, u Beogradu, na telefon 011/655 37 24.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).