Poštovani,

Molimo vas da izdvojite malo vremena i popunite upitnik o zadovoljstvu klijenata.

Hvala.

     
Menu

Overa sudskog tumača

Vi ste ovde: PočetnaSavetiOvera sudskog tumača

Šta su prevodi sa overom sudskog tumača?

Dokumenta koja izdaju državni organi, kod nas ili inostranstvu, potrebno je prevesti i overiti tako da i taj prevod predstavlja zvaničan dokument. Obično su to diplome, svedočanstva, uverenja, rešenja i sl. To su vrste dokumenta koje prevode sudski tumači.

Njih je Ministarstvo pravde, Rešenjem o postavljenju za sudskog tumača, ovlastilo da mogu prevoditi dokumenta i overavati pečatom koji garantuje da je prevod veran originalu.

Ovi prevodi, osim samog tekst,a sadrže i pečat sudskog tumača, kao i klauzulu na kraju prevoda u kojoj se navodi koji tumač je radio prevod, kao i broj rešenja o postavljenju za sudskog tumača.

Osim pismenih prevoda, naše sudske tumače možete angažovati i prilikom usmenih prevoda.

Sudski tumači izlaze na teren prilikom sklapanja brakova, poslovnih sastanaka, overe potpisa, odnosno u svakoj situaciji gde jedna strana ne govori jezik koji je zvaničan.

Kvalitet i sigurnost

Prevodilačka agencija ABC Prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka, kao i za kvalitet usluga koje isporučuje. Zarad sigurnosti, uveli smo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka klijenata

Svaki prevod koji je prosleđen klijentu prolazi kroz nekoliko kontrola:

  • prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
  • drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
  • zatim je vizuelno pregleda i prevodilac koji je prosleđuje klijentu.

Pri ovakvom načinu rada, mogućnost greške je svedena na minimum.

Cene

Svaki prevod je novi proizvod, novi autorski rad, tako da nije svaki prevod isti.
Zato se i cene razlikuju od slučaja do slučaja.

Za određivanje cene još četiri faktora su važna:

  • da li je za prevod potrebna overa sudskog tumača
  • koliko strana ima tekst koji se prevodi
  • u kom roku je potrebno završiti prevod
  • kojoj oblasti pripada tekst koji se prevodi

Standardna prevodilačka strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima (Word Count).